Sabiedrība ar ier­obežotu atbildību “Neo­data” ir dib­ināta 2011.gadā, spe­cial­izējusies vājstrā­vas sistēmu izvei­des jomā.

SIA „Neo­data” izbūvē visa veida vājstrā­vas sistē­mas un dažā­das nozīmes tīk­lus, ieskaitot maģistrā­los teleko­mu­nikā­ciju tīk­lus. Uzņē­muma darbinieki, bal­stoties uz ilggadējo pieredzi un kval­i­fikā­ciju, izman­to­jot mūs­di­enī­gas tehnoloģi­jas gan iekšējo, gan ārējo tīklu būvniecībā, izpilda pilnu darbu ciklu, ieskaitot esošo sistēmu auditu (ja tas ir nepieciešams), pro­jekta doku­men­tā­ci­jas izstrādi, darbu veikšanu un visas nepieciešamās izpild­doku­men­tā­ci­jas izsniegšanu.

Uzņē­mums piedāvā kval­i­tatīvu servisu sistēmu uzturēšanai, apkopei, mod­ern­izā­ci­jai un remon­tam nepieciešamības gadījumos.

„Neo­data” saskaņā ar noslēg­ta­jiem līgu­miem veic nepār­trauktu tehnisko uzraudzību savu klientu ārējiem teleko­mu­nikā­ciju tīk­liem, tīklu remontu avāri­jas gadījumos.

SIA “Neo­data” gal­ve­nie dar­bības virzieni:

  • teleko­mu­nikā­ciju tīklu būvniecība;
  • kabeļu sistēmu projektēšana;
  • vājstrā­vas tīklu montāža;
  • teleko­mu­nikā­ciju tīklu tehniskā uzraudzība, apkalpošana un remonts;
  • vājstrā­vas tīklu mater­iālu, iekārtu, instru­mentu un aparatūras tirdzniecība;
  • optisko pačk­abeļu un pig­tailu ražošana.

Uzņē­muma rīcībā ir visi nepieciešamie cil­vēku un tehniskie resursi darbu izpildei augstā kval­itātē un abpusēji saskaņo­tos termiņos.

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com